Ga naar de inhoud

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Aqua Bedum wil staan voor een veilig sportklimaat voor al haar leden en vrijwilligers. Wij volgen daarom de richtlijnen die door het NOC*NSF, KNZB en Watersport Nederland zijn opgesteld.

Een van de maatregelen die wordt aanbevolen ter preventie van (seksueel) ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Besluit van het bestuur over VOG
Het bestuur neemt de veiligheid van de leden en vrijwilligers serieus en heeft daarom besloten om van zowel de trainers, bestuurders als van de andere vrijwilligers een VOG te verlangen.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team begeleiden bij een sportvereniging.

Geen wantrouwen
Het invoeren van een verplicht VOG is geen kwestie van wantrouwen, maar een extra signaal dat we een veilig sportklimaat voor met name minderjarigen en kwetsbare groepen serieus nemen.

Gratis VOG
De kosten van de VOG worden voor sportclub betaald. De vrijwilligers en trainers hoeven hier dus niet zelf voor te betalen.

Aanvraag VOG
De vrijwilliger vraagt via Aqua Bedum een VOG verklaring aan.

Het verlenen van een VOG
De screeningsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst je justitieel verleden gescreend. Je krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt de screeningsdienst of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd, dan krijgt je geen VOG.

 

 

Origineel VOG afgeven
Na goedkeuring van de screeningsdienst ontvang je de VOG. Na ontvangst maak je een kopie voor je zelf en stuurt of geeft vervolgens het originele document aan de secretaris van Aqua Bedum.

Archiveren VOG
Aqua Bedum archiveert het VOG-document. Een gekopieerde of gescande VOG geldt niet als officieel document.

Geldigheidsduur VOG
De VOG is een momentopname en kent geen wettelijke geldigheidsduur. Wij vragen van de betrokkenen dat ze 1x per 3 jaar een nieuwe VOG dienen te overleggen en wel vóór 1 april van het betreffende kalenderjaar.

Consequenties geen VOG
Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan een VOG- aanvraag mee te werken. Met ingang van 1 september 2021 stelt Aqua Bedum het overleggen van een VOG echter verplicht aan de betreffende personen. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van september 2021 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen en/of kwetsbare groepen aan de orde is. Ook voor bestuursleden geldt dat zij per 1 september 2021 een VOG moeten kunnen overleggen.

Wat als VOG niet wordt toegekend
Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvang je eerst een voornemen tot afwijzen. Hierin staan de redenen van de voorgenomen afwijzing. Je kunt schriftelijk aangeven waarom je vindt dat je de verklaring wel moet krijgen. Als het definitieve oordeel alsnog negatief blijft, dan krijg je een afwijzende beschikking. Ook hier kun je nog bezwaar tegen aantekenen. Wanneer je uiteindelijk geen VOG kunt overhandigen aan Aqua Bedum, dan is het aan jou om hierover een open gesprek met Aqua Bedum aan te gaan.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de websites:
http://www.nocnsf.nl/vog
https://www.gratisvog.nl

Vragen

Als je nog vragen hebt, dan kan je die doorgeven aan de voorzitter: voorzitter@aqua-bedum.nl

Ook kun je terecht bij de vertrouwenspersoon, Martine Jannega-Heres: vertrouwenspersoon@aqua-bedum.nl